Skip to content

Shipping & Returns

Shipping

Shipping is free on all orders and will arrive in 7-10 business days, except in situations beyond our control (i.e. postal delays). Express shipping is available for 8,99 €. 

You can track your order status on our Order Status page. Once your package ships, we will send you a confirmation email with shipping and carrier information. 

Currently we ship to Ireland, Romania, Poland, Norway & Sweden. If you are not located in these countries, please visit our Regions page to go to the storefront for your country.

 

Order Changes & Cancellations

You can cancel or make changes to your order for any reason within 8 hours of purchase. To do this, visit our Order Status page.

 

Returns

If you are not satisfied with your purchase for any reason, you have thirty (30) calendar days after the date of purchase to return the product in its original condition to Kobo. 

To return your item(s), visit our Order Status page, enter your order information, and select “Return Items” in the top-right corner. If you wish to exchange your item(s), select “Request Assistance” in the top-right corner to connect with our Customer Care team via the Kobo Help Center.

Rakuten Kobo will provide a prepaid return label upon approval of a return request. It is the responsibility of the customer to package items for return, print the label, and ship. Upon receipt of the returned product, Kobo will refund the order cost to the payment method charged at the time of purchase, less any applicable restocking fees. 

 

Warranty

If you encounter problems with your eReader, please visit the Kobo Help Center for troubleshooting resources. If, within the warranty period, the issue cannot be resolved, you may exchange your defective eReader in accordance with Kobo’s warranty. The same warranty is provided for both new and certified refurbished eReaders. Kobo will require a copy of your receipt if you make a warranty claim for your eReader. Warranty information can be found on our Support Documents page. 

 

Terms of Sales

For more information, please visit the Terms of Sales page. 

 

Need Assistance?

Still have questions? Visit the Kobo Help Center to find answers or talk to our Customer Care team. 

Doprava a vrácení zboží

Doprava

Doprava je u všech objednávek zdarma a bude doručena do 7-10 pracovních dnů, s výjimkou situací, které nemůžeme ovlivnit (např. zpoždění pošty).

Stav své objednávky můžete sledovat na stránce Stav objednávky. Jakmile bude váš balíček odeslán, zašleme vám potvrzovací e-mail s informacemi o přepravě a dopravci.

V současné době zasíláme do Irska, Rumunska, Polska, Norska a Švédska. Pokud se nenacházíte v těchto zemích, navštivte naši stránku Regiony a přejděte do obchodu pro vaši zemi.

 

Změny v objednávce a její zrušení

Objednávku můžete z jakéhokoli důvodu zrušit nebo změnit do 8 hodin od nákupu. Za tímto účelem navštivte naši stránku Stav objednávky.

 

Vracení zboží

Pokud z jakéhokoli důvodu nejste s nákupem spokojeni, máte třicet (30) kalendářních dnů od data nákupu na vrácení produktu v původním stavu společnosti Kobo.

Chcete-li položku(y) vrátit, navštivte stránku Stav objednávky, zadejte údaje o objednávce a v pravém horním rohu vyberte možnost „Vrátit položky“. Pokud si přejete položku(y) vyměnit, vyberte v pravém horním rohu možnost „Žádost o pomoc“ a spojte se s naším týmem péče o zákazníky prostřednictvím Centra nápovědy Kobo.

Po schválení žádosti o vrácení poskytne společnost Rakuten Kobo předplacený štítek pro vrácení. Za zabalení zboží určeného k vrácení, vytištění štítku a odeslání je odpovědný zákazník. Po obdržení vráceného produktu vám společnost Kobo vrátí cenu objednávky na platební metodu účtovanou při nákupu.

 

Záruka

V případě problému se čtečkou navštivte Zákaznické centrum Kobo, kde najdete rady pro řešení problémů. Pokud se během záruční doby nepodaří problém vyřešit, můžete vadnou čtečku vyměnit v souladu se zárukou společnosti Kobo. Stejná záruka je poskytována na nové i certifikované repasované čtečky elektronických knih. Společnost Kobo bude vyžadovat kopii účtenky, pokud budete uplatňovat záruční reklamaci na svou elektronickou čtečku. Informace o záruce naleznete na stránce Dokumenty podpory.

 

Podmínky prodeje

Další informace naleznete na stránce Podmínky prodeje.

 

Potřebujete pomoc?

Máte ještě otázky? Navštivte Centrum nápovědy Kobo, kde najdete odpovědi, nebo se obraťte na náš tým péče o zákazníky.

Wysyłka i zwroty

Wysyłka

Wysyłka jest bezpłatna w przypadku wszystkich zamówień, a paczka dotrze w ciągu 7–10 dni roboczych, z wyjątkiem sytuacji od nas niezależnych (np. opóźnień pocztowych).  

Możesz śledzić status swojego zamówienia na naszej stronie Status zamówienia. Po wysłaniu paczki wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem, zawierającą informacje o wysyłce i przewoźniku.

Obecnie wysyłamy do Irlandii, Rumunii, Polski, Norwegii i Szwecji. Jeśli nie znajdujesz się w żadnym z tych krajów, odwiedź naszą stronę Regiony, aby przejść do sklepu w swoim kraju.

 

Zmiana i anulowanie zamówienia

Możesz anulować lub wprowadzić zmiany w swoim zamówieniu z dowolnego powodu w ciągu 8 godzin od zakupu. Aby to zrobić, odwiedź naszą stronę Status zamówienia.

 

Zwroty

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony/-a z zakupu, masz trzydzieści (30) dni kalendarzowych od daty zakupu na zwrot produktu w oryginalnym stanie do Kobo.

W celu dokonania zwrotu produktów wejdź na stronę „Status zamówienia”, wprowadź dane zamówienia i wybierz „Zwróć produkty” w prawym górnym rogu. Jeżeli chcesz wymienić swoje produkty, wybierz „Prośba o pomoc” w prawym górnym rogu, aby połączyć się z naszym zespołem obsługi klienta przez Centrum pomocy Kobo.

Rakuten Kobo dostarczy opłaconą z góry etykietę zwrotną po zatwierdzeniu wniosku o zwrot. Klient jest odpowiedzialny za zapakowanie produktów do zwrotu, wydrukowanie etykiety i wysyłkę. Po otrzymaniu zwróconego produktu Kobo zwróci koszt zamówienia metodą płatności wybraną w momencie zakupu.

 

Gwarancja

Jeśli napotkasz problemy z eReaderem, odwiedź stronę Centrum pomocy Kobo, aby zapoznać się z zasobami dotyczącymi rozwiązywania problemów. Jeśli w okresie gwarancyjnym problem nie może zostać rozwiązany, możesz wymienić wadliwy eReader zgodnie z gwarancją Kobo. Ta sama gwarancja jest udzielana zarówno na nowe, jak i certyfikowane odnowione czytniki eReader. Jeśli złożysz roszczenie gwarancyjne na swój eReader, Kobo będzie wymagać kopii paragonu. Informacje o gwarancji można znaleźć na naszej stronie Dokumenty pomocnicze.

 

Warunki sprzedaży

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Warunki sprzedaży. 

 

Potrzebujesz pomocy?

Masz pytania? Odwiedź Centrum pomocy Kobo, aby znaleźć odpowiedzi lub porozmawiać z naszym zespołem Obsługi klienta.

Expediere și retururi

Expediere

Expedierea este gratuită pentru toate comenzile, iar comanda va sosi în termen de 7-10 zile lucrătoare, cu excepția situațiilor care nu pot fi controlate de noi (de ex., întârzieri ale serviciilor poștale).

Puteți urmări starea comenzii dvs. pe pagina Stare comandă. Odată ce coletul dvs. este expediat, vă vom trimite un e-mail de confirmare cu informații despre expediere și transportator.

La momentul de față, expediem în Irlanda, România, Polonia, Norvegia și Suedia. Dacă nu vă aflați în aceste țări, vizitați pagina noastră Regiuni pentru a accesa magazinul aferent țării dvs.

 

Modificări și anulări ale comenzilor

Puteți anula sau vă puteți modifica comanda, din orice motiv, în termen de 8 ore de la efectuarea achiziției. Pentru a proceda astfel, vizitați pagina noastră Stare comandă.

 

Retururi

Dacă, din orice motiv, nu sunteți mulțumit de achiziția dvs., aveți la dispoziție 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data achiziției pentru a returna produsul în starea sa originală către Kobo.

Pentru a returna articolul/articolele dvs., vizitați pagina Stare comandă, introduceți detaliile comenzii și selectați „Returnare articole”, din colțul dreapta, sus. Dacă doriți să schimbați articolul/articolele dvs., selectați „Solicită asistență” din colțul dreapta, sus, pentru a lua legătura cu echipa noastră de asistență clienți prin Centrul de asistență Kobo.

Rakuten Kobo vă va transmite o etichetă de retur preplătit, în momentul aprobării unei solicitări de retur. Clientul are responsabilitatea de a ambala produsele pentru retur, de a tipări eticheta și de a expedia. În momentul recepționării produsului returnat, Kobo va rambursa costul comenzii către metoda de plată utilizată la momentul efectuării achiziției.

 

Garanție

Dacă întâmpinați probleme cu privire la eReader-ul dvs., vizitați Centrul de asistență Kobo pentru resurse de depanare. Dacă, în perioada de garanție, problema nu poate fi remediată, puteți schimba eReader-ul defect conform garanției Kobo. Aceeași garanție este oferită și pentru dispozitivele eReader noi și recondiționate certificate. Kobo vă va solicita o copie a bonului de achiziție/chitanței, în cazul în care emiteți o cerere de garanție pentru eReader-ul dvs. Informațiile despre garanție pot fi găsite pe pagina noastră cu Documente de asistență.

 

Condiții de vânzare

Pentru mai multe informații, vizitați pagina Condiții de vânzare. 

 

Aveți nevoie de asistență?

Aveți în continuare întrebări? Vizitați Centrul de asistență Kobo pentru a găsi răspunsuri sau a discuta cu echipa noastră de Asistență clienți.

Frakt och returer

Leverans

Frakt är gratis på alla beställningar och kommer att anlända inom 7-10 arbetsdagar, utom i situationer utanför vår kontroll (dvs. postförseningar). Expressleverans erbjuds för 109,99.

Du kan spåra statusen för din beställning på vår statussida. När ditt paket har skickats kommer vi att skicka dig ett bekräftelsemeddelande innehållande frakt- och transportinformation.

För närvarande levererar vi till Irland, Rumänien, Polen, Norge och Sverige. Om du inte befinner dig i något av dessa länder, besök vår sida för regioner för att gå till butiksfönstret för ditt land.

 

Beställningsändringar och annulleringar

Du kan avbryta eller göra ändringar i din beställning oavsett anledning inom åtta timmar efter köpet. Besök vår webbsida för beställningsstatus.

 

Returer

Om du av någon anledning inte är nöjd med ditt köp, har du trettio (30) kalenderdagar på dig från inköpsdatumet att returnera eReader i originalskick till Kobo.

När du vill returnera dina varor, kontakta vår kundtjänst via Kobo hjälpcenter.

Rakuten Kobo kommer att tillhandahålla en förbetald returetikett efter godkännande av en returbegäran. Det är kundens ansvar att paketera föremål för retur, skriva ut etiketten och göra utskick. Efter att Kobo har mottagit den returnerade produkten, kommer Kobo att återbetala inköpssumman till den betalningsmetod som debiterades vid inköpstillfället.

 

Garanti

Om du stöter på problem med din eReader, gå till Kobo Hjälpcenter för felsökningsalternativ. Om problemet inte kan lösas inom garantiperioden, kan du byta ut din defekta eReader i enlighet med Kobos garanti. Samma garanti tillhandahålls för både nya och certifierade renoverade eReader. Kobo kommer att kräva en kopia av ditt kvitto om du gör ett garantianspråk för din eReader. Garantinkan hittas på vår sida Supportdokument.

 

Försäljningsvillkor

For more information, please visit the Terms of Sales page. 

 

Need Assistance?

Still have questions? Visit the Kobo Help Center to find answers or talk to our Customer Care team.