Skip to content

Terms of Sales

 

General

The following Terms of Sales applies to any online order that you place with Rakuten Kobo Inc. (“Kobo,” “we,” or “us”) located at 150 John Street, 5th Floor, Toronto, Ontario, Canada M5V 3E3. Please read the Terms carefully. By placing an order, you acknowledge that you have read and agree to be bound by these Terms of Sales including the additional terms and policies referenced herein.

Kobo reserves the right to change any part of these Terms. It is your responsibility to check the Terms periodically for changes.

You may have rights under consumer protection laws of the jurisdiction of your purchase, or, if different, residence, which rights may vary from jurisdiction to jurisdiction, in which case these Terms do not affect those rights to the extent that such rights may not be limited under law to those stated herein.

 

Purchases

To shop and make a purchase, you need to have a modern browser and cookies and JavaScript enabled.

When you purchase your eReader and/or accessory, you will be charged the total amount of your order (plus any applicable taxes and shipping and handling charges) to the credit card provided. By concluding the transaction, you agree to accept electronic invoicing.

Kobo accepts payment by Visa, MasterCard and PayPal. Kobo reserves the right to reject any and all tax exemption certificates.

Kobo reserves the right to cancel or refuse any order to any person for any reason at any time prior to shipment, including after an order has been submitted, whether or not the order has been confirmed. We may attempt to notify you by contacting the e-mail and/or phone number provided at the time the order was placed if all or a portion of your order is cancelled, or if additional information is required to complete and accept your order. We shall have no liability to you in the event of such cancellation.

 

Order Status

Kobo will confirm your purchase by emailing you an order confirmation that outlines the details of your order, your order identification number and confirmation that the payment has been made to Kobo and that your credit card has been charged accordingly. Once your order leaves Kobo’s warehouse, Kobo will send you a second email with details on how to track the delivery of your order.

For any questions or concerns in respect to your purchase or its delivery, please review our Shipping & Returns page, FAQ page, or contact Customer Care via the Kobo Help Centre. 

 

Delivery

Your order will usually be delivered to you within 7 to 10 business days of the date of purchase. Delivery will be made by standard ground transportation. 

If an order cannot be delivered due to inaccurate or incomplete delivery information provided by you then the order will be returned to Kobo and you will be charged a restocking fee. If an order cannot be delivered due to unavailability at the delivery address or refusal at the door, then the order will be returned to Kobo and you will be charged a restocking fee. 

We try to deliver on time, but we cannot guarantee timely delivery due to limitations including but not limited to extreme weather conditions, credit check, order of incompatible items (e.g. Libra 2 with Nia accessory) and inaccurate address. 

 

Cancellations

If you wish to cancel your order within 8 hours of purchase, please visit the Order Status page to cancel your order. You will not be charged restocking fees.

 

Returns

If you are dissatisfied with your eReader and/or accessory purchased through eu.kobobooks.com for any reason, you have thirty (30) calendar days after the date of purchase to return the eReader to Kobo. You must return the goods in its original condition, together with proof of purchase, to the address specified by Kobo and provide a tracking number to us. Upon receipt of the returned eReader and/or accessory, Kobo will refund the cost of the eReader and/or accessory to the credit card charged at the time of purchase, less any applicable restocking fees.  

Please visit our Shipping & Returns page for more information.

 

Data Protection

All information provided by you shall be processed in accordance with Directive 95/46/EC on the protection of individuals in respect to the processing of personal data and on the free movement of such data. Information about the nature, scope and purpose of collecting, processing and use of personal data can be found in our Privacy Policy.

 

Information on the Website

We try to ensure the information on this site is accurate. However, we do not accept liability for any errors, omissions or inaccuracies and shall not be bound by information contained on the website including without limitation, pricing information, except as required by law.

 

Warranty & Help

If you encounter problems with your eReader, please visit the Kobo Help Centre to resolve the issue. If, within the warranty period, the issue cannot be resolved, you may exchange your defective eReader in accordance with Kobo’s warranty. The same warranty is provided for both new and certified refurbished eReaders. Kobo will require a copy of your receipt if you make a warranty claim for your eReader. Warranty information can be found on our Support Documents page. 

 

Podmínky prodeje

 

Všeobecné

Následující podmínky prodeje se vztahují na všechny online objednávky, které zadáte u společnosti Rakuten Kobo Inc. („Kobo“, „my“ nebo „nás“) se sídlem 150 John Street, 5th Floor, Toronto, Ontario, Kanada M5V 3E3. Pečlivě si přečtěte podmínky. Zadáním objednávky potvrzujete, že jste si přečetli tyto podmínky prodeje včetně dalších podmínek a zásad, na které se zde odkazuje, a souhlasíte s nimi.

 

Společnost Kobo si vyhrazuje právo změnit jakoukoli část těchto podmínek. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat, zda nedošlo ke změnám Podmínek.

 

Můžete mít práva podle zákonů na ochranu spotřebitele platné v jurisdikci vašeho nákupu nebo, pokud se odlišují, bydliště, a tato práva se mohou lišit od jurisdikce k jurisdikci. V takovém případě tyto Podmínky neovlivní tato práva zde uvedená v rozsahu, že by mohla být omezena zákonem

 

Nákupy

Abyste mohli nakupovat, musíte mít moderní prohlížeč a povolené soubory cookie a JavaScript.

Při nákupu čtečky a/nebo příslušenství vám bude z poskytnuté kreditní karty stržena celková částka objednávky (plus případné daně). Uzavřením transakce souhlasíte s elektronickou fakturací.

Společnost Kobo přijímá platby pomocí karet Visa, MasterCard a PayPal. Společnost Kobo si vyhrazuje právo odmítnout všechna osvědčení o osvobození od daně.

Společnost Kobo si vyhrazuje právo zrušit nebo odmítnout objednávku jakékoli osobě z jakéhokoli důvodu kdykoli před odesláním, a to i po odeslání objednávky, bez ohledu na to, zda byla potvrzena. Můžeme se vás pokusit informovat prostřednictvím e-mailu a/nebo telefonního čísla, které jste uvedli při zadání objednávky, pokud bude celá vaše objednávka nebo její část zrušena nebo pokud budou k dokončení a přijetí vaší objednávky zapotřebí další informace. V případě takového zrušení vůči vám neneseme žádnou odpovědnost.

 

Stav objednávky

Společnost Kobo potvrdí váš nákup zasláním e-mailu s potvrzením objednávky, ve kterém budou uvedeny podrobnosti o vaší objednávce, identifikační číslo objednávky a potvrzení, že platba byla společnosti Kobo provedena a že z vaší kreditní karty byla odečtena příslušná částka. Jakmile vaše objednávka opustí sklad společnosti Kobo, zašle vám společnost Kobo druhý e-mail s podrobnostmi o tom, jak sledovat doručení vaší objednávky.

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se vašeho nákupu nebo jeho doručení si prosím přečtěte naši stránku Doprava a vrácení zboží, stránku s Často kladenými dotazy, případně kontaktujte oddělení péče o zákazníky prostřednictvím Centra zákaznické podpory Kobo.

 

Doručení

Vaše objednávka vám bude obvykle doručena do 7 až 10 pracovních dnů od data nákupu. Doručení bude provedeno standardní pozemní dopravou.

Pokud objednávka nemůže být doručena z důvodu nepřesných nebo neúplných údajů o doručení, které jste uvedli, bude objednávka vrácena společnosti Kobo. Pokud objednávku nelze doručit z důvodu nedostupnosti na doručovací adrese nebo odmítnutí u dveří, bude objednávka vrácena společnosti Kobo a budou vám účtovány veškeré vzniklé náklady na doručení.

Snažíme se doručit zboží včas, ale nemůžeme zaručit včasné doručení kvůli omezením, mezi něž mimo jiné patří extrémní povětrnostní podmínky, kontrola kreditu, objednávka nekompatibilních položek (např. Libra 2 s příslušenstvím Nia) a nepřesná adresa.

 

Storna

Pokud si přejete zrušit svou objednávku do 8 hodin od nákupu, navštivte stránku Stav objednávky a zrušte svou objednávku.

 

Vracení zboží

Pokud z jakéhokoli důvodu nejste spokojeni se svou elektronickou čtečkou a/nebo příslušenstvím zakoupeným prostřednictvím eu.kobobooks.com, máte třicet (30) kalendářních dnů od data nákupu na vrácení elektronické čtečky společnosti Kobo. Zboží musíte vrátit v původním stavu spolu s dokladem o koupi na adresu uvedenou společností Kobo a poskytnout nám sledovací číslo. Po obdržení vrácené elektronické čtečky a/nebo příslušenství vám společnost Kobo vrátí cenu elektronické čtečky a/nebo příslušenství na kreditní kartu účtovanou při nákupu.

Další informace naleznete na stránce Doprava a vrácení zboží.

 

Ochrana osobních údajů

Všechny vámi poskytnuté informace budou zpracovány v souladu se směrnicí 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Informace o povaze, rozsahu a účelu shromažďování, zpracování a používání osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Informace na webových stránkách

Snažíme se, aby informace na těchto stránkách byly přesné. Nepřebíráme však odpovědnost za jakékoli chyby, opomenutí nebo nepřesnosti a nejsme vázáni informacemi obsaženými na webových stránkách, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem.

 

Záruka a pomoc

V případě problému se čtečkou navštivte Zákaznické centrum Kobo a hledejte způsob, jak problém vyřešit. Pokud se během záruční doby nepodaří problém vyřešit, můžete vadnou čtečku vyměnit v souladu se zárukou společnosti Kobo. Stejná záruka je poskytována na nové i certifikované repasované čtečky elektronických knih. Společnost Kobo bude vyžadovat kopii účtenky, pokud budete uplatňovat záruční reklamaci na svou elektronickou čtečku. Informace o záruce naleznete na stránce Dokumenty podpory.

Warunki sprzedaży

 

Informacje ogólne

Poniższe Warunki sprzedaży mają zastosowanie do każdego zamówienia online, które składasz w Rakuten Kobo Inc. („Kobo”, „my” lub „nas”) z siedzibą pod adresem 150 John Street, 5th Floor, Toronto, Ontario, Kanada M5V 3E3. Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami. Składając zamówienie, potwierdzasz, że przeczytałeś/-aś i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków sprzedaży, w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie.

Kobo zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnej części niniejszych Warunków. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie Warunków pod kątem zmian.

 

Zakupy

Aby dokonać zakupu, musisz mieć nowoczesną przeglądarkę oraz włączoną obsługę plików cookie i JavaScript.

Przy zakupie eReadera i/lub akcesoriów podana karta kredytowa zostanie obciążona całkowitą kwotą zamówienia (plus wszelkimi należnymi podatkami). Zawierając transakcję, wyrażasz zgodę na wystawianie faktur elektronicznych.

Kobo akceptuje płatności kartami Visa, MasterCard i PayPal. Kobo zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich zaświadczeń o zwolnieniu z podatku.

Kobo zastrzega sobie prawo do anulowania lub odrzucenia zamówienia dowolnej osobie z dowolnego powodu w dowolnym momencie przed wysyłką, w tym po złożeniu zamówienia, niezależnie od tego, czy zamówienie zostało potwierdzone. Możemy próbować powiadomić Cię, kontaktując się z Tobą na adres e-mail i/lub numer telefonu podany w momencie składania zamówienia, jeśli całość lub część zamówienia zostanie anulowana lub jeśli do ukończenia i przyjęcia zamówienia wymagane są dodatkowe informacje. Nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności w przypadku takiego anulowania.


Mogą Ci przysługiwać również inne prawa wynikające z przepisów o ochronie konsumentów, obowiązujących w jurysdykcji, w której dokonano zakupu lub, jeśli jest ona inna, w miejscu zamieszkania, które to prawa mogą się różnić w zależności od jurysdykcji, w którym to wypadku niniejsze Warunki nie mają wpływu na te prawa w zakresie, w jakim takie prawa mogą nie ograniczać się na mocy prawa do tych określonych w niniejszym dokumencie.

 

Status zamówienia

Kobo potwierdzi Twój zakup, wysyłając wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, które zawiera szczegóły zamówienia, numer identyfikacyjny zamówienia i potwierdzenie, że płatność została dokonana na rzecz Kobo i że Twoja karta kredytowa została odpowiednio obciążona. Gdy Twoje zamówienie opuści magazyn Kobo, Kobo wyśle ​​Ci drugą wiadomość e-mail ze szczegółowymi informacjami na temat śledzenia dostawy zamówienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zakupu lub jego dostawy, zapoznaj się z naszą stroną Wysyłka i zwroty, Vanliga frågor lub skontaktuj się z Obsługą klienta poprzez Centrum pomocy Kobo.

 

Dostawa

Twoje zamówienie zostanie zazwyczaj dostarczone w ciągu 7 do 10 dni roboczych od daty zakupu. Dostawa zostanie zrealizowana standardowym transportem naziemnym.

Jeśli zamówienie nie może zostać dostarczone z powodu niedokładnych lub niepełnych informacji o dostawie podanych przez Ciebie, zostanie zwrócone do Kobo. Jeśli zamówienie nie może zostać dostarczone z powodu Twojej nieobecności pod adresem dostawy lub odmowy przyjęcia zamówienia w momencie dostawy, zamówienie zostanie zwrócone do Kobo i zostaniesz obciążony/-a wszystkimi poniesionymi kosztami dostawy.

Staramy się dostarczać na czas, ale nie możemy zagwarantować terminowej dostawy ze względu na ograniczenia, w tym między innymi ekstremalne warunki pogodowe, kontrolę kredytową, zamówienie niekompatybilnych produktów (np. Libra 2 z akcesorium Nia) i niedokładny adres.

 

Anulowania

Jeśli chcesz anulować zamówienie w ciągu 8 godzin od zakupu, odwiedź stronę Status zamówienia, aby anulować zamówienie.

 

Zwroty

Jeśli z jakiegokolwiek powodu jesteś niezadowolony/-a ze swojego eReadera i/lub akcesorium zakupionych na stronie eu.kobobooks.com, masz trzydzieści (30) dni kalendarzowych od daty zakupu na zwrócenie eReadera do Kobo. Musisz zwrócić towar w oryginalnym stanie, wraz z dowodem zakupu, na adres wskazany przez Kobo i podać nam numer śledzenia przesyłki. Po otrzymaniu zwróconego eReadera i/lub akcesorium Kobo zwróci koszt zakupu eReadera i/lub akcesorium na kartę kredytową obciążoną w momencie zakupu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie „Wysyłka i zwroty”.

 

Ochrona danych

Wszystkie podane przez Ciebie informacje będą przetwarzane zgodnie z dyrektywą 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Informacje o charakterze, zakresie i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.

 

Informacje na stronie internetowej

Staramy się, aby informacje na tej stronie były dokładne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub nieścisłości i nie jesteśmy związani informacjami zawartymi na stronie internetowej, w tym między innymi informacjami o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

 

Gwarancja i pomoc

Jeśli napotkasz problemy z eReaderem odwiedź stronę Centrum pomocy Kobo, aby uzyskać pomoc. Jeśli w okresie gwarancyjnym problem nie może zostać rozwiązany, możesz wymienić wadliwy eReader zgodnie z gwarancją Kobo. Ta sama gwarancja jest udzielana zarówno na nowe, jak i certyfikowane odnowione czytniki eReader. Jeśli złożysz roszczenie gwarancyjne na swój eReader, Kobo będzie wymagać kopii paragonu. Informacje o gwarancji można znaleźć na naszej stronie Dokumenty pomocnicze.

Condiții de vânzare

 

General

Următoarele Condiții de vânzare se aplică oricărei comenzi online pe care o plasați la Rakuten Kobo Inc. („Kobo”, „noi” sau „nouă”) cu sediul situat la adresa: 150 John Street, 5th Floor, Toronto, Ontario, Canada M5V 3E3. Citiți cu atenție Condițiile. Prin plasarea unei comenzi, confirmați că ați citit și că sunteți de acord cu prezentele Condiții de vânzare, inclusiv cu prevederile și politicile suplimentare la care se face referire în prezentul document.

Kobo își rezervă dreptul de a modifica orice parte a prezentelor Condiții. Aveți responsabilitatea de a consulta periodic Condițiile, pentru a identifica eventualele modificări.

Este posibil să beneficiați de drepturi în conformitate cu legile privind protecția consumatorului din jurisdicția în care ați efectuat achiziția sau, dacă diferă, din locul dvs. de reședință, drepturi care pot diferi de la o jurisdicție la alta și, în acest caz, prezentele Condiții nu vor afecta acele drepturi în măsura în care drepturile respective nu pot fi limitate prin lege la cele prevăzute în prezentul document.

 

Achiziții

Pentru a face cumpărături, va trebui să dispuneți de un browser modern și va trebui să activați modulele cookie și JavaScript.

Când cumpărați eReader-ul și/sau accesoriul, vi se va preleva valoarea totală a comenzii dvs. (plus orice taxe aplicabile) de pe cardul de credit pe care l-ați comunicat. Prin finalizarea tranzacției, sunteți de acord să acceptați facturarea electronică.

Kobo acceptă plăți prin Visa, MasterCard și PayPal. Kobo își rezervă dreptul de a respinge oricare și toate certificatele de scutire fiscală.

Kobo își rezervă dreptul de a anula sau refuza orice comandă, oricărei persoane și din orice motiv, în orice moment înainte de expediere, inclusiv după transmiterea unei comenzi, indiferent dacă respectiva comandă a fost sau nu confirmată. Putem încerca să vă înștiințăm contactându-vă la adresa de e-mail și/sau la numărul de telefon furnizat în momentul plasării comenzii, în cazul în care comanda dvs. este anulată integral sau parțial sau dacă sunt necesare informații suplimentare pentru finalizarea și acceptarea comenzii dvs. Nu vom avea nicio răspundere față de dvs. în eventualitatea unei astfel de anulări.
Starea comenzii

Kobo va confirma achiziția dvs., trimițându-vă un e-mail de confirmare a comenzii care menționează detaliile comenzii dvs., numărul de identificare al comenzii și confirmarea faptului că plata a fost efectuată către Kobo și că suma aferentă a fost debitată de pe cardul dvs. de credit. Odată ce comanda dvs. pleacă din depozitul Kobo, Kobo vă va trimite un al doilea e-mail cu detalii despre cum să monitorizați livrarea comenzii dvs.

Pentru întrebări sau nelămuriri legate de achiziția dvs. sau de livrarea acesteia, consultați pagina Expediere și retur, pagina de Întrebări frecvente sau contactați Serviciul de asistență clienți prin intermediul Centrului de asistență Kobo.

 

Starea comenzii

Kobo va confirma achiziția dvs., trimițându-vă un e-mail de confirmare a comenzii care menționează detaliile comenzii dvs., numărul de identificare al comenzii și confirmarea faptului că plata a fost efectuată către Kobo și că suma aferentă a fost debitată de pe cardul dvs. de credit. Odată ce comanda dvs. pleacă din depozitul Kobo, Kobo vă va trimite un al doilea e-mail cu detalii despre cum să monitorizați livrarea comenzii dvs.

Pentru întrebări sau nelămuriri legate de achiziția dvs. sau de livrarea acesteia, consultați pagina Expediere și retur, pagina de Întrebări frecvente sau contactați Serviciul de asistență clienți prin intermediul Centrului de asistență Kobo.


Livrare

În mod normal, comanda dvs. va fi livrată în termen de 7-10 zile lucrătoare de la data achiziției. Livrarea se va realiza prin transport terestru standard.

Dacă o comandă nu poate fi livrată din cauza faptului că ați comunicat informații de expediere inexacte sau incomplete, atunci comanda va fi returnată către Kobo. Dacă o comandă nu poate fi livrată din cauza faptului că nu exista nicio persoană disponibilă la adresa de livrare sau din cauza refuzării acesteia la ușă, atunci comanda va fi returnată către Kobo și vi se vor taxa toate costurile de livrare suportate.

Ne străduim să livrăm la timp, însă nu putem garanta promptitudinea livrării din cauza limitărilor, care includ condiții meteorologice extreme, verificări ale bonității, comandarea de articole incompatibile (de ex., Libra 2 cu accesoriu Nia) și adresa inexactă.

 

Anulări

Dacă doriți să vă anulați comanda în termen de 8 ore de la achiziție, vizitați pagina Stare comandă pentru a vă anula comanda.

 

Retururi

Dacă nu sunteți mulțumit de eReader-ul dvs. și/sau de accesoriul achiziționat de pe site-ul eu.kobobooks.com, din orice motiv, aveți la dispoziție 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data achiziției pentru a returna eReader-ul către Kobo. Trebuie să returnați produsele în starea lor originală, însoțite de dovada achiziției, la adresa specificată de Kobo și trebuie să ne comunicați un număr de urmărire. În momentul recepționării eReader-ului returnat și/sau a accesoriului, Kobo va rambursa costul eReader-ului și/sau al accesoriului pe cardul de credit debitat la momentul achiziției.

Pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați pagina noastră Livrare și Returnare.

 

Protecția datelor

Toate informațiile comunicate de dvs. vor fi prelucrate în conformitate cu Directiva 95/46/CE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Informații despre natura, obiectul și scopul colectării, prelucrării și utilizării datelor cu caracter personal pot fi găsite în Politica noastră de confidențialitate.

 

Informații de pe site

Încercăm să ne asigurăm că informațiile de pe acest site sunt exacte. Cu toate acestea, nu acceptăm nicio răspundere pentru eventuale erori, omisiuni sau inexactități și nu ne vor reveni obligații în temeiul informațiilor incluse pe site, ceea ce include, fără limitare, informații despre prețuri, cu excepția celor impuse prin lege.

 

Garanție și ajutor

Dacă întâmpinați probleme cu privire la eReader-ul dvs., vizitați Centrul de asistență Kobo pentru a soluționa problema. Dacă, în perioada de garanție, problema nu poate fi remediată, puteți schimba eReader-ul defect conform garanției Kobo. Aceeași garanție este oferită și pentru dispozitivele eReader noi și recondiționate certificate. Kobo vă va solicita o copie a bonului de achiziție/chitanței, în cazul în care emiteți o cerere de garanție pentru eReader-ul dvs. Informațiile despre garanție pot fi găsite în pagina noastră cu Documente de asistență.

Försäljningsvillkor

 

Allmänt

Följande försäljningsvillkor gäller för alla onlinebeställningar som du gör hos Rakuten Kobo Inc. (”Kobo”, ”vi” eller ”oss”) belägen på 150 John Street, 5th Floor, Toronto, Ontario, Kanada M5V 3E3. Läs villkoren noggrant. Genom att göra en beställning bekräftar du att du har läst och accepterar att vara bunden av dessa försäljningsvillkor inklusive de ytterligare villkor och policyer som hänvisas till här.

Kobo förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Det är ditt ansvar att kontrollera villkoren med jämna mellanrum för ändringar.

Du kan ha rättigheter för ditt inköp som regleras av jurisdiktionens konsumentskyddslagar eller, om olika, din bostadsplats, med rättigheter som kan skilja sig från jurisdiktion till jurisdiktion. Om så är fallet, kommer dessa villkor inte att påverka de rättigheterna i den mån att sådana rättigheter inte kan begränsas enligt lag efter de som anges häri.

 

Köp

För att handla och göra ett köp behöver du ha en modern webbläsare och cookies och JavaScript aktiverat.

När du köper din eReader och/eller tillbehör kommer du att debiteras det totala beloppet för din beställning (plus eventuella tillämpliga skatter) från det kreditkort som angetts. Genom att slutföra transaktionen samtycker du till att godkänna elektronisk fakturering.

Kobo accepterar betalningar med Visa, MasterCard och PayPal. Kobo förbehåller sig rätten att avvisa varje och alla undantag från skatt.

Kobo förbehåller sig rätten att avbryta eller avvisa en beställning till någon person av vilken anledning som helst när som helst före leverans, inklusive efter att en beställning har skickats, oavsett om beställningen har bekräftats eller inte. Vi kan försöka meddela dig genom att kontakta dig via e-post- och/eller telefonnummer som angetts vid tidpunkten för beställningen om hela eller en del av din beställning annullerats eller om ytterligare information krävs för att slutföra och godkänna din beställning. Vi har ingen skadeståndsskyldighet gentemot dig i händelse av en sådan annullering.

 

Beställningsstatus

Kobo kommer att bekräfta ditt köp genom att skicka en orderbekräftelse via e-post som beskriver detaljerna i din beställning, ditt ordernummer och bekräftelse på att betalningen har gjorts till Kobo och att ditt kreditkort har debiterats i enlighet med detta. När din beställning lämnar Kobos lager, kommer Kobo att skicka dig ett andra e-postmeddelande med uppgifter om hur du spårar leveransen av din beställning.

För eventuella frågor eller funderingar angående ditt köp eller leverans av det, vänligen läs vår sida för Frakt och returer, Vanliga frågor eller kontakta vårt kundservice via Kobo hjälpcenter.

 

Leverans

Din beställning kommer vanligtvis att levereras till dig inom 7 till 10 arbetsdagar från inköpsdatumet. Leverans sker med standard marktransport.

Om en beställning inte kan levereras på grund av felaktig eller ofullständig leveransinformation som du har tillhandahållit, kommer beställningen att returneras till Kobo. Om en beställning inte kan levereras på grund av otillgänglighet på leveransadressen eller vägran vid dörren, kommer beställningen att returneras till Kobo och du kommer att debiteras för samtliga leveranskostnader som uppstått.

Vårt mål är att leverera i tid men vi kan inte garantera snabb leverans på grund av begränsningar inklusive men inte begränsat till extrema väderförhållanden, kreditupplysning, beställning av inkompatibla artiklar (t.ex. Libra 2 med Nia-tillbehör) eller felaktig adress.

 

Annulleringar

Om du vill annullera din beställning inom åtta timmar efter köpet, besök sidan Beställningsstatus för att avbryta din beställning.

 

Returer

Om du av någon anledning är missnöjd med din eReader och/eller tillbehör som du köpt via eu.kobobooks.com, har du trettio (30) kalenderdagar på dig efter inköpsdatumet på dig att returnera eReadern till Kobo. Du måste returnera varorna i ursprungligt skick tillsammans med inköpsbevis till den adress som Kobo specificerat och ange ett spårningsnummer till oss. Efter att Kobo har mottagit den returnerade eReadern och/eller tillbehöret, kommer Kobo att återbetala kostnaden för eReadern och/eller tillbehöret till det kreditkort som debiterades vid köptillfället.

Kontakta Kundtjänst angående returer.

 

Dataskydd

Alla personuppgifter som tillhandahålls behandlas i enlighet med direktivet 95/46/EC om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter. Information om arten, omfattningen och syftet med insamling, behandling och användning av personuppgifter finns i vår Sekretesspolicy.

 

Information om webbplatsen

Vi försöker se till att informationen på denna webbplats är korrekt. Vi tar dock inget ansvar för fel, försummelser eller felaktigheter och är inte bundna av information på webbplatsen, inklusive utan begränsning prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag.

 

Garanti och hjälp

Om du stöter på problem med din eReader, besök Kobo Hjälpcenter för att lösa problemet. Om problemet inte kan lösas inom garantiperioden, kan du byta ut din defekta eReader i enlighet med Kobos garanti. Samma garanti tillhandahålls för både nya och certifierade renoverade eReader. Kobo kommer att kräva en kopia av ditt kvitto om du gör ett garantianspråk för din eReader. Garantinkan hittas på vår sida Supportdokument.